• Binnen 1-3 werkdagen verzonden
  • Gratis verzenden binnen NL & Belgie vanaf €150
  • Niet goed? Geld terug

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Puur style Denise (hierna: Puur style) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij Puur Style zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Als Puur style het woon/bezorgadres niet kan vaststellen wordt de bestelling niet geaccepteerd.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Puur style zijn vrijblijvend en Puur style behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Puur style. Puur Style is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Puur style dit mee na ontvangst van de bestelling.
2.3 Alle door Puur style gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Puur style heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover nemen we uiteraard contact met uw op.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
3.2 Voor transport binnen Nederland brengen wij Geen Verzendkosten in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag/gewicht van uw bestelling. Naar het Buitenland wordt alles aangetekend verzonden.
3.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door: online door middel IDEAL,Bancontant/Mistercash, Sofortbanking/Directebanking of vooruitbetaling via overboeking. Voor online betalingen worden u géén extra kosten berekend.
3.4 Alle prijzen die vermeld zijn op de site www.puurstyle.nl zijn in Euro, inclusief BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Tevens worden er extra verzendkosten in rekening gebracht bij verzending buiten Nederland.
3.5 De bestelde artikelen kunnen helaas niet onder rembours worden geleverd.
3.6 Druk-,zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 4. Levering
4.1 puur style verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 1/2 werkdagen na ontvangst van de betaling via POSTNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten de bestelde producten niet binnen een redelijk termijn worden geleverd en wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. Mocht u op moment van afgifte niet thuis zijn dan kunt u het pakket op het postkantoor bij u in de buurt ophalen.
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
4.6 Puur style maakt voor de levering gebruik van de diensten van TNT Post. Puur style is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door een dergelijke partij met de goederen wordt omgegaan en hoe de bezorging/aflevering plaatsvindt. Puur style kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bezorgen en/of kwijtraken van de bestelde goederen.
4.7 Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. Puur style is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden uiteraard door Puur style gedragen.

Artikel 5. Reclames en retourzending
5.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan info@puurstyle.nl of via ons contactformulier op onze website. Indien binnen deze termijn door puur style geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt puur style geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
5.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan puur style te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien: a) de verpakking van het product onbeschadigd is. b. het product niet gedragen en/of gewassen is, b) u niet zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, c) u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd, d) met originele en aangehechte labels en/of prijskaartjes, e) verder ongebruikt en in nieuwe staat.
De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening. en stuurt u de gehele bestelling retour verrekenen wij de gemaakte verzendkosten!
5.3 Indien je een beschadigd product hebt ontvangen wordt deze door Puur style kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product. Hiertoe dien je binnen 5 werkdagen contact op te nemen met info@puurstyle.nl
5.4 Indien je in plaats van het bestelde product een ander product hebt ontvangen wordt dit door Puur style kosteloos omgeruild voor het door jou bestelde product. Hiertoe dien je binnen 7 werkdagen contact op te nemen met info@puurstyle.nl. Klachten over een order dient u altijd binnen 7 werkdagen schriftelijk/per mail aan ons te melden.
5.5 Puur style behoudt het recht om retourneren te weigeren. Wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Puur style of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten en het risico tijdens retourzending (transport) zijn voor rekening van de klant.
5.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Puur style schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt , zal Puur style de klant hiervan in kennis stellen. Waarna Puur style het voor het product betaalde bedrag niet aan de klant gecrediteerd/gestorneerd hoeft te worden.
5.7Puur style zal nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag op je bankrekening terugstorten. 5.7a Herroepingrecht - U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering 14 dagen om het product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in orginele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@puurstyle.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
5.8 Bestellingen uit het buitenland mogen niet geretourneerd worden

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Iedere aansprakelijkheid van Puur style en van het personeel en de producten van Puur style voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Puur style is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
6.2 Puur style aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Puur style.
6.3 Iedere aansprakelijkheid van Puur style jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Puur style verschuldigd is.
6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Puur style, dan wel tussen Puur style en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Puur style, is Puur style niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Puur style.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Puur style heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Puur style gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Puur style kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Privacy - Privacybeleid AVG
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. Met het akkoord gaan van de Algemene voorwaarden gaat u ook akkoord met ons AVG privacybeleid zie https://www.puurstyle.nl/privacy-policy-cookie-restriction-mode

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan Puur style schriftelijk opgave doet van een adres, is Puur style gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Puur style schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Puur style gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Puur style deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Puur style in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Puur style vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Puur style is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
11.1 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst door de koper.

Artikel 12. Schadevergoeding
12.1 Puur style kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
12.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Puur style komen zijn: ziekte, in- en uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
12.3 Puur style is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.
12.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Puur style ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 13. Overmacht
13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Puur style geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Puur style niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Puur style worden daaronder begrepen.
13.3 Puur style heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Puur style zijn verbintenis had moeten nakomen.
13.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zover Puur style ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Puur style gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 14 Leeftijdsgrens
14.1 puur style accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

Artikel 15 Kleuren
15.1 wij kunnen niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de kleding.

Artikel 16. Slotbepaling.
Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Puur style en de consument. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.


POST/RETOUR adres:
Puur Style
Achterdijk 10
4247TK  Kedichem

info@puurstyle.nl
www.puurstyle.nl

KvK: 30245731
BTW: NL001989895B31
ABN AMRO - IBAN: NL80ABNA0590168460
BIC: ABNANL2A